Forældremyndighed/bopæl/samvær


Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær kalder under ét for "forældreansvarssager".


Sagerne behandles ens, uanset om parterne var gift eller levede papirløst sammen - eller måske slet ikke boede sammen. 


Det allerførste, der sker, når en Forældreansvarssag indleevres til Familieretshuset, er at Familieretshuset "visiterer" sagen.


Forældreansvarssager deles op i tre kategorier, afhængigt af forældrenes konfliktniveau


GRØN: Forligsmuligheder vurderes gode, her er forældrene nærmest enige om, hvad der skal ske


GUL: Der er et vist konfliktniveau mellem forældrene, men det vurderes, at der eksisterer mulighed for at opnå en løsning i samspil med forældrene. Sendes først i retten hvis/når mægling opgives.


RØD: Konfliktniveauet er så højt, at forlig og mægling vurderes udelukket. Det vurderes nødvendigt med en afgørelse i retten.

Advokat Jesper Brock - Børneret, familieret, straf

Alle sager starter i Familieretshuset


Fælles for alle forældreansvarssager er at de starter i Familieretshuset.

Det er ikke muligt at springe behandlingen i Familieretshuset over og sende sagen direkte i retten.


Det er alene Familieretshuset, som afgør både om og hvornår en sag skal sendes i retten.


Udover at mægle mellem parterne, varetager Familieretshuset opgaven med at forberede sagen til rettens behandling.

Det vil sige, at det er Familieretshuset som efter behov  indhenter udtalelse fra skole/daginstitution, kommunen, politiet osv.

Hvad koster det og hvem betaler?


Møder i Familieretshuset betragtes ikke som retsskridt og er derfor ikke omfattet af fri proces eller retshjælpsforsikring.


Forælderen skal derfor altid selv påregne at skulle betale for advokatbistand i Familieretshuset.


Når sagen indbringes for byretten, er der mulighed for at søge fri proces eller dækning fra retshjælpsforsikringen efter efter gældende regler.  

Jeg søger fri proces for dig som en del af den samlede sagshåndtering. Jeg skal blot bruge en kopi af din årsopgørelse for forrige år (i 2023 bruges fx opgørelsen for 2021), så går resten (næsten) automatisk. 


Hvis en forældreansvarssag ankes til landsretten, gælder følgende i forhold til fri proces:


1) den, der IKKE anker, får automatisk tillagt fri proces, hvis vedkommende havde fri proces i byretten.

2) Den, der anker kan ikke påregne fri proces medmindre særlige forhold gør sig gælende.MEN såfremt vedkommende fik helt eller delvis medhold i byretten, dækker de fleste retshjælpsforsikringer ankesagen.